นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

WK Successful Agency” เว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ (www.wksucc.com) ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ ได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ท่าน ให้ฐานะลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว รายละเอียดการรวบรวมข้อมูลใช้ หรือ เปิดเผย ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 “PDPA” (Personal Data Protection Act) เพราะทางเรานั้นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มอบให้กับทางเรานั้น มีมาตรการ การรักษาความมั่นคง ที่เหมาะสม และปลอดภัยอย่างดีที่สุด โดยแบ่งอธิบายออกเป็นหัวข้อสำคัญดังนี้

 1. รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

  1.1 เมื่อผู้ใช้บริการ กรอกข้อมูลการติดต่อกลับใน “แบบฟอร์มการติดต่อกลับ” บนเว็บไซต์
  1.2 เมื่อผู้ใช้บริการ กรอกข้อมูลการสร้างเพจ หรือ สร้าง LINE OA ใน “แบบฟอร์มการสร้างเพจ Facebook” หรือ “แบบฟอร์มการสร้าง LINE OA” บนเว็บไซต์
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล จะรวบรวมใช้ ตามขอบเขตของการบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ภายใต้กฎหมาย

  1. แบบฟอร์มการติดต่อกลับ
  1.1 ชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อ และหรือนามสกุล)
  1.2 เบอร์โทรศัพท์ (ผู้ติดต่อ)

  2. แบบฟอร์มการสร้างเพจ Facebook หรือ สร้าง LINE OA (สำหรับลูกค้า)
  2.1 ชื่อผู้ใช้บริการ (ชื่อ-นามสกุล / นามสมมุติ / ชื่อบริษัท หรือ ชื่อธุรกิจ)
  2.2 เบอร์โทรติดต่อ (ผู้ใช้บริการ / ธุรกิจ / บริษัท)
  2.3 ID LINEหรือEmail(สำหรับธุรกิจ)
  2.4 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ ตามที่ปรากฎในแบบฟอร์ม

  ข้อมูลทางเทคนิค
  – Web Browser
  – Pixel tags
  – Cookie
 1. การนำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร
  3.1 เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูล การสั่งซื้อบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ WK Agency
  3.2 เพื่อใช้ในการสร้างเพจ Facebook และการสร้าง LINE OA
  3.3 เพื่อใช้สำหรับงานออกแบบ ในบริการโฆษณา และที่เกี่ยวข้องกับบริการข้อ 3.2
 1. เก็บรักษา และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
  ทางเรานั้นมีมาตรการ การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงที่สุดรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว ต่างๆ
 2. การเปิดเผยข้อมูลบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
  เราขอรับรองว่า จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูล ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  5.1 ได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้บริการ
  5.2 สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย
 3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้
 4. การใช้คุกกี้ (Cookies)
  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของผู้ให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม และนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  ทั้งนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งให้ทราบว่าหากมีการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงานทั้งหมดของเราได้
 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบางครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานภายใต้กฏหมาย โดยเราจะเปิดเผยนโยบายการให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง
 6. วิธีการติดต่อเรา
  ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทาง “WK Successful Agency” เว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ (www.wksucc.com) ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 082-4755503 หรือ ติดต่อเรา [email protected]